เรื่อง
ปฏิบัติ
17 พ.ค. 2567 แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
17 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอผลงานและรายชื่อรางวัล  สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 พ.ค. 2567 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 21/2567 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ค. 2567 การจ่าย 16-5-67 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ค. 2567 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22/2567 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 พ.ค. 2567 ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศ พ.ศ.2567 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 พ.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว