เรื่อง
ปฏิบัติ
27 พ.ย. 2566 การจ่ายเงิน 27-11-66 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 พ.ย. 2566 ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายการอบรม/ประชุมราชการ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2566 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2566 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ะ.ศ .2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรั *เฉพาะ กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
24 พ.ย. 2566 ขอเขิญร่วมกิจกรรม"จัดแสดง และสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOC กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2566 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว