เรื่อง
ปฏิบัติ
04 มี.ค. 2567 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
04 มี.ค. 2567 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  *เฉพาะ ปลายพระยา เหนือคลอง เขาพนม คลองท่อม ยังไม่รับ
04 มี.ค. 2567 ส่งใบลา *เฉพาะ กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
04 มี.ค. 2567 อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
04 มี.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
04 มี.ค. 2567 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่าน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
04 มี.ค. 2567 กำหนดการประเมินคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ/เขต ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
04 มี.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณและขอใช้รถตู้จังหวัด *เฉพาะ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว