เรื่อง
ปฏิบัติ
28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2566 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้าง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2566 ขอขอบคุณ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2566 ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2566 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 13/2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 12/2567 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ